22 Sierpień 2014 roku
 

 

Aktualności

Wyłudzanie opłaty za rejestrację w CRP KEP

2014-07-07

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w związku z otrzymaniem informacji o próbie wyłudzenia od podatników i płatników opłaty za dokonanie rejestracji w Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów został zamieszczony komunikat o następującej treści:

KOMUNIKAT

 

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że  CRP KEP służy:

1)  gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

  a)  ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów, 

  b)  z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych; 

2)  weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

Czytaj więcej

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA ZASAD ROZLICZANIA VAT

2014-06-30

Działalność rolnicza podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t.Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054 z późn. zm).

Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz oso-by fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.  

Działalność gospodarcza– zgodnie z ust.2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką dzia-łalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zaso-by naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Czytaj więcej

KOREPETYCJE - opodatkowanie dochodu

2014-06-27

W związku z zaobserwowaną chęcią doskonalenia kwalifikacji przez uczniów oraz możliwością podnoszenia swojej wiedzy korzystając z korepetycji, Naczelnik Urzędu skarbowego we Wschowie pragnie zauważyć, iż udzielanie korepetycji jest dość powszechną formą dodatkowego zajęcia dla nauczycieli, które stanowi źródło dochodów. W związku z tym nauczyciel udzielający korepetycji powinien opodatkować osiągnięte dochody w sposób właściwy.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych możliwe są dwie formy opodatkowania dochodów otrzymanych z tytułu udzielania korepetycji a mianowicie:

1) przychody z działalności wykonywanej osobiście,

2) przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów partnerem Bezpiecznych pieniędzy

2014-04-18

Bezpieczne pieniądze to kampania Narodowego Banku Polskiego związana z wprowadzeniem do obiegu banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Ministerstwo Finansów jest jednym z partnerów akcji wspierającym działania NBP.

Zmodernizowane banknoty o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł będą zastępowały zniszczone lub uszkodzone banknoty wycofywane z  obiegu. Wszystkie obecnie używane banknoty bezterminowo pozostaną prawnym środkiem płatniczym.

Czytaj więcej

BADANIE ANKIETOWE!!!

2014-04-09

Celem zapewniania rzetelnej, sprawnej i przyjaznej obsługi podatników w Urzędzie Skarbowym we Wschowie w miesiącach kwietniu i maju (od dnia 14.04.2014 do 31.05.2014) przeprowadzane będzie badanie dotyczące oceny działalności administracji podatkowej.

Badanie przeprowadzane jest w oparciu o kwestionariusz ankiety - dostępny na SOP oraz na stronie internetowej US Wschowa (http://us-wschowa.iskarb.pl/). Ankietę podatnik może wypełnić osobiście lub za pośrednictwem pracownika Urzędu, który nanosi osobiście na kwestionariusz ankiety odpowiedzi osoby ankietowanej.

Udział w badaniu satysfakcji klienta jest dobrowolny, a formularze ankietowe anonimowe!!!

Wypełnione kwestionariusze ankiet klienci Urzędu mogą wrzucić do skrzynki dialogu znajdującej się na SOP oznaczonej „ANKIETY”, skrzynki oddawczej znajdującej się przy wejściu do Urzędu lub przekazać bezpośrednio pracownikom SOP.

Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym i dziękujemy za wypełnianie ankiet.

Czytaj więcej

Nowe zasady rozliczania VAT od samochodów

2014-04-07

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady odliczania i rozliczania VAT od wydatków dot. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony.

Zgodnie z ogólną zasadą przyjmuje się, że pojazdy samochodowe o dmc do 3,5 tony wykorzystywane są nie tylko biznesowo lecz również prywatnie. Podatnikowi przysługuje ograniczone do wysokości 50 proc. prawo do odliczenia podatku naliczonego od wszystkich wydatków związanych z tymi pojazdami. Pełne odliczenie (tj. w wysokości 100 proc.) będzie przysługiwało w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej.

Wprowadzono również system korekt podatku naliczonego, który będzie stosowany w sytuacji zmiany zasad wykorzystania przez podatnika pojazdu samochodowego.

Ministerstwo Finansów przygotowało obszerną broszurę, w której szczegółowo, wraz z licznymi przykładami, omówiono wprowadzone zmiany.
Zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami zawartymi w broszurze dostępnej na stronie Finanse.mf.gov.pl w zakładce VAT/Wyjaśnienia i komunikaty oraz Broszury informacyjne.

Źródło informacji: strona internerowa Ministerstwa Finansów

 

Czytaj więcej

Kampania "Weź pragon"

2014-03-21

Na podstawie informacji przekazanych przez Rzecznika Prasowego Ministerstwa Finansów podczas zimowej ogólnopolskiej akcji "Weż paragon" w ciągu ostatnich sześciu tygodni kontrolerzy fiskusa w związku z wykrytymi oszustwami tj. nie ewidencjonowania przez podatników obrotów przy pomocy kas rejestrujących wystawili w kraju 18 693 mandaty na łączną kwotę 5 mln złotych.

Celem przeprowadzonej akcji podczas trwania ferii zimowych oprócz efektu fiskalnego było uświadomienie podatnikom, jak ważne jest ewidecnjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej, a także branie paragonu.

Jak co roku odbędzie się również letnia akcja mandatowa "weź paragon" podczas której w przypadku wykrycia sprzedaży towarów lub usług poza ewidencją lub z powodu braku kasy fiskalnej - na osoby, które dopuszczą się nieprawidłowości nakładane będą mandaty.

Czytaj więcej

Komunikat Izby Skarbowej w Zielonej Górze w sprawie podszywania się pod pracowników Urzędów Skarbowych

2014-03-05

Izba Skarbowa w Zielonej Górze pismem z dnia 04.03.2014 Nr NU/070-0040/14 poinformowała o sytuacjach podszywania się osób trzecich pod pracowników Urzędów Skarbowych oraz usiłowania wszczęcia kontroli podatkowj oraz ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Komunikat Izby Skarbowej w Zielonej Górze

Czytaj więcej

Zastosowanie stawki podatku VAT 0%

2014-02-28

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczono broszurę informacyjną skierowaną do podatników podatku od towarów i usług dokonujących dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki stacjonujących w Polsce. 

Broszura informacyjna

link do strony Ministerstwa Finansów

Czytaj więcej

Uniknij kosztów egzekucyjnych - płać w terminie

2014-02-05

Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze uprzejmie przypomina o terminowym płaceniu podatków.

Brak zapłaty podatku w terminie powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

W toku tego postępowania naliczane i pobierane są koszty egzekucyjne stanowiące dodatkowe, często bardzo duże, i zbędne obciążenie dla podatnika. Zapłata podatku w terminie pozwala uniknąć nie tylko odsetek, ale również kosztów egzekucyjnych.

 

Czytaj więcej

1 z 2  Nastepna >>
 
 
 
e-podatki
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP
 
 
 
UKS Zielona Góra
 
IC Rzepin
 
Dziennik Ustaw